Czym charakteryzuje się kwota asekuracyjna

Posted on 10/04/2019 7:45am

Kaucja gwarancyjna jest to suma pieniężna złożona w celu udzielenia gwarancji dotrzymania deklaracji i stanowi jednocześnie zadośćuczynienie za straty jakie mogą powstać na skutek niewłaściwego wykonania zlecenia. Kaucja nie jest zaliczana na konto zapłaty i zostaje zwrócona w sytuacji pomyślnego wywiązania się ze zobowiązania.


polecana strona
Author: Alexander Nie
Source: http://www.flickr.com
Natomiast w sytuacji nie wywiązania się z zobowiązania może czynić
pracownicy firmy
Author: Piotr Drabik
Source: http://www.flickr.com
zadośćuczynienie, albo może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z usunięciem wad, felerów. O ile zakwalifikowanie kwoty jako przedpłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego, to jeśli wniesiona jest kaucja gwarancyjna nie mamy obowiązku od niej płacić podatku. Najprościej mówiąc otrzymanie przez usługodawcę kaucji która stanowi zabezpieczenie spełnienia umowy nie podlega opodatkowaniu. Tymczasem zdarza się, że wpłacona przez kontrahenta kaucja gwarancyjna może zostać „zamieniona” na przedpłatę należną na poczet dostawy, usługi. Może być również tak, iż zainkasowana przez sprzedawcę kaucja pozostaje zaakceptowana przez strony umowy jako uposażenie za zrealizowaną dostawę, wykonaną usługę.

Interwencja uboczna to jednostka w postępowaniu cywilnym obejmująca przystanie osoby trzeciej do jednej ze stron postępowania i posiadająca interes, aby kwestia zakończyła się na korzyść strony do, której dołączyła. Osoba ta to interwenient uboczny (więcej wiadomości). Interwenient może włączyć się do rozprawy prawie w każdym stadium procesu. Pragnąc przystąpić do postępowania powinien dokonać zgłoszenia i przedłożyć interes prawny, interes prawny jest warunkiem dopuszczalności interwenta ubocznego.

Interwenient uboczny zawiadamiany jest przez sąd o godzinach posiedzeń sądowych, dostarczane mu są dokumenty z procesu i werdykty. Ma prawo powoływać świadków, wnosić wyjaśnienia, zadawać świadkom zapytania. Za zgodą pozwanego i powoda, w czasie procesu może zasiadać po stronie do której dołączył. Naturalne wydaje się, że czynności podejmowane przez interwenienta nie mogą być sprzeczne z czynnościami strony do, której dołączył. Może także zdarzyć się, że obie strony postępowania tj. powód i pozwany nie godzą się na akcesję interwenienta ubocznego do procesu, sprzeciw taki to opozycja. Opozycja może być wniesiona do czasu najbliższej sprawy.

Tags: umowy, pisma, wpłaty, rozprawy