Norma ISO 9001 w systemie kierownia jakością w przedsiębiorstwie.

Posted on 10/07/2018 4:13pm

ISO 9001 jest to globalna norma definiująca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Normę ISO 9001 mogą stosować rozmaite przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na pojęcie i zrealizowanie wymagań klienta, a zatem określonych potrzeb względem produktów danej organizacji, antycypacja podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne testy.

ISO
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Do podstawowych wymagań normy ISO (więcej w temacie) 9001 należą m.in.: zaprowadzenie nadzoru nad dokumentami i zapisami,motywacja kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, tworzenie stałych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te kryteria są drobiazgowo opisane w przedmiotowej normie i posiadają 8 zasad jakości:ukierunkowanie na klienta - pozycja organizacji na rynku zależy od jej klientów;przywództwo - kierownictwo przedsiębiorstwa wypracowuje kierunki jego rozwoju; werwa ludzi - najcenniejszym dobrem przedsiębiorstwa są ludzie; podejście procesowe - skuteczność organizacji zależy w głównej mierze od jakości tworzonych w niej procesów;gruntowne podejście do zarządzania - zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi sekwencjami;stałe doskonalenie - celem organizacji jest ciągłe udoskonalanie tworzonych w niej procesów;racjonalne podejście do podejmowania decyzji - opiera się ono na logicznej tudzież intuicyjnej analizie wszystkich dostępnych informacji;wzajemne interesy w stosunkach z dostawcami - kreowanie wzajemnie pozytywnych relacji z dostawcami towarów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości.


Norma ISO ((poznaj informacje)) 9001 z 2008 roku posiada 9 rozdziałów, w tym - przedmowę. Rozdziały 4-8 zawierają kryteria. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie kryteria tej normy, może ubiegać się o wydanie stosownego zaświadczenia. Zaświadczenie zgodności z normą 9001:2009 wydaje niezależna jednostka certyfikująca. ISO 9001 to standard akceptowany i znany na całym świecie.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność systemów administrowania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku wyznaczała na ponad 0,5 miliona.

Tags: klient, Dostawca, kontroli, globie