Obowiązki zatrudniającego wobec pracownika a księgowość

Posted on 21/07/2019 7:15am

Jednym z w największym stopniu zawiłych działów w firmie są kadry oraz księgowość. Oba te siostrzane działy kategoryzują najistotniejsze informacje w firmie. Księgowość przechowuje informacje o kondycji firmy a kadry kategoryzują dane i dokumentują kwestie powiązane z zatrudnionymi pracobiorcami. Obydwa te działy są odrębne. Dla przykładu ustawa o rachunkowości jak też Kodeks Pracy nakładają na firmę rozmaitego rodzaju obowiązki, dla przykładu tworzenie rezerw.


finanse
Author: Mark B. Schlemmer
Source: http://www.flickr.com
Zgodnie z akceptowanymi w UE standardami, rezerwy są to zobowiązania jakich termin wymagalności albo kwota nie jest ściśle określona ale da się ją wiarygodnie ocenić. Jak to w księgowości takie zobowiązania możemy na różne sposoby szufladkować, przykładowo zależnie z jakiego typu kapitału są one tworzone. Naturalnie jednym ze sposobów klasyfikacji jest cel tychże rezerw. I tu świetnym przykładem są rezerwy emerytalne, gdyż w okresie obowiązywania umowy o pracę rodzi się przyszły obowiązek emerytalny. Firma musi fundusze na zaspokojenie owych zobowiązań zabezpieczyć.

Ewidencje owych środków rozpatruje się jako bierne rozliczenia międzyokresowe. Kwalifikuje się je do wydatków działalności operacyjnej, jednakowo jak nagrody jubileuszowe które - jednakowo jak rezerwy emerytalne - uzależnione są do stażu pracy. Rekomendowanym sposobem wyceny rezerwy emerytalnej może być wycena aktuarialna. Dokonać jej może aktuariusz - dowiedz się więcej na temat pracy aktuariusza. W prawie polskim aktuariusz to fachowiec trudniący się oceną ryzyka finansowego a także właśnie wyceną długoterminowych zobowiązań tj. rezerwy emerytalne.


Aktuariusz na ogół łączony jest z działalnością ubezpieczeniową jednakże jak widać z powyższego tekstu nie tylko. Aktuariusz powinien zdać egzamin państwowy przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz odbyć udokumentowaną dwuletnią praktykę. Egzamin o jakim mowa zawiera pytania z obszaru statystyki i ubezpieczeń i ekonomii a także zagadnień z zakresu informatyki, głównie bazy danych. Test przedzielony jest na trzy części. Na każdą przeznaczone jest 100 minut. Pozytywny rezultat egzaminu owocuje wpisaniem zdającego na państwowy rejestr aktuariuszy. W polskiej rzeczywistości gospodarczej aktuariusz przede wszystkim zajmuje się współtworzeniem produktów ubezpieczeniowych.

Tags: płatności, kadry, obowiązek emerytalny