Jak rozpocząć wyliczać i opłacać aktualne składki ZUS?

Posted on 22/06/2018 9:48am

Podejmując pracę w jednostce, dostajemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, czy o dzieło. Z dniem podpisania umowy o pracę, pracodawca musi rozpocząć wyliczać i opłacać aktualne składki ZUS. Jednak niewiele ludzi wie jakie dosłownie i w jakiej wysokości składki powinny być płacone, a jeszcze mniejsza ilość pracowników posiada świadomość, że są wypadki, w których nawet umowa o dzieło powoduje zobowiązania finansowe wobec ZUS.
klik
Author: pang yu liu
Source: http://www.flickr.com
Płatności obowiązkowe, które chlebodawca winien opłacać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i składka zdrowotna. Ich wysokość liczona jest na podłożu poborów brutto i jest opłacana w części przez pracodawcę, a w części przez zatrudnionego. ZUS aktualne składki obliczane są na podstawie współczynników. Płacenie składek jest obowiązkowe, a kto nie wypełnia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w założonym zarządzeniami czasie, także kto nie dokonuje obowiązku wysyłania deklaracji rozliczeniowych, oraz imiennych protokołów comiesięcznych, podlega karze finansowej.

Należnie z zarządzeniami, skrócenie okresu wypowiedzenia powinno być zastosowane jedynie w stosunku do pracowników zatrudnionych na bazie umowy o pracę na termin nie określony z kwartalnym okresem wypowiedzenia . Jeśli wymóg ten nie jest wykonany, to skrócenie wypowiedzenia nie jest realne. W wypadku skróconego okresu wypowiedzenia zatrudniony ma prawo do zadośćuczynienia w kwocie zapłaty za pozostałą część okresu wymówienia, to znaczy za jeden, czy też dwa miesiące. Odszkodowanie to przypada jednakże jedynie w wypadku, gdy skrócenie nastąpiło z powodu stwierdzenia upadłości, czy też likwidacji przedsiębiorstwa. www.poradnik.wfirma.pl/-skrocenie-okresu-wypowiedzenia-umowy-o-prace
pracownicy
Author: Texas State Library and Archives Commission
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli skrócenie okresu wypowiedzenia zaszło w drodze porozumienia stron, takie żądanie pracownikowi nie przypada. Odszkodowanie z tytułu skróconego czasu wymówienia jest przychodem zatrudnionego i tym samym podlega ono opodatkowaniu. Sposoby rozliczania wysokości zadośćuczynienia z tytułu mniejszego okresu wymówienia pokazuje odpowiednie zarządzenie. Więcej na www.poradnik.wfirma.pl.

Tags: ZUS, zadośćuczynienie, warunek, odszkodowanie, wymóg